ŚWIAT Z INNEJ PRESPEKTYWY 
   Dane
   Cennik.
   Coś o mnie.
   English
   Galeria
   Kontakt
   Stan wód
   Szlak Baryczy
   Szlak Konwaliowy
   Zaufali nam
   Dolina Baryczy
   Noclegi
   Regulamin
   Terminarz
   Uwaga
 

Regulamin - Regulamin

1. Organizatorem spływu jest osoba dokonująca rezerwacji sprzętu pływającego w firmie PHU Awurm.

2.Firma PHU Awurm oferuje:

- wypożyczenie kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi,

- dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie,

 - opiekę podczas spływu ratownika wodnego.

3. Firma PHU Awurm ustala warunki umowy z Organizatorem spływu. Zmian          w zakresie usług może dokonać osoba upoważniona przez Organizatora.

4.Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla firmy PHU Awurm po wniesieniu przez Organizatora opłaty lub zadatku na poczet zamówionych usług oraz potwierdzenia przez firmę PHU Awurm przyjęcia ich do realizacji.

5. Zadatek wynosi 30% kosztów wynikających z umowy i musi być wpłacony co najmniej na 30 dni przed datą realizacji usług, chyba, że przyjęto inne ustalenia.

6 Zadatek płatny  jest gotówką lub na konto :

Radosław Mrówka 56-210 Wąsosz ul 700-lecia 11

BNP PARIBAS

nr rachunku:

97 1600 1462 1847 4048 1000 0001

 z podaniem nazwiska Organizatora oraz numeru umowy.

7. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.

8. W przypadku rezygnacji z umowy firma PHU Awurm zwróci zadatek  w wysokości:

100% gdy rezygnacja nastąpuje w okresie powyżej 21 dni od daty  wypożyczenia wynikającej z umowy

50% przy rezygnacji w terminie 10-21 dni

30% przy rezygnacji w terminie 6-9 dni

Zadatek przepada całkowicie w przypadku rezygnacji do 5 dni włącznie przed planowanym terminem spływu.

9. Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę PHU Awurm takich możliwości.

10. W przypadku wcześniejszego zakończenia spływu niż planował to wypożyczający nie dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów.

11.Dopuszcza się:

a)opóźnienie w dostarczeniu sprzętu do 1 godziny,

b) opóźnienie w odbiorze sprzętu do 2 godzin po otrzymaniu informacji o potrzebie dokonania odbioru.

12. Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców lub ich opiekunów prawnych.

13. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez firmę PHU Awurm.

14. Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w spływie a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.

15. Organizator zobowiązany jest do:

a) dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu,

b) oddania sprzętu w stanie w stanie czystości,

c) rozładunek i załadunek sprzętu na przyczepę i samochód,

d) w przypadku nie spełnienia wymagań zawartych w punkcie 14 a,b,c,  PHU Awurm może nałożyć karę odszkodowawczą  za niewywiązanie się z zobowiązań do 60% ceny wypożyczonego sprzętu.

16. Firma PHU Awurm nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu, w tym wynikające z niepoprawnego użytkowania wypożyczonego sprzętu ( organizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony sprzęt i akcesoria kajakowe - wiosła, kamizelki asekuracyjne i inne).

17. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia wypożyczonego sprzętu  lub zagubienia oraz niewywiązania się z wymagań określonych w punkcie 15.

W przypadku zagubienia kajaka, wiosła, kamizelki, rzutki, bojki ratowniczej organizator zobowiązany jest za zapłaty 100% kosztów zakupu takiego samego sprzętu, bez względu na stopień  amortyzacji zagubionego sprzętu.

18.Firma PHU Awurm nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu, utratę zdrowia lub śmierć.

19.Osoby wypożyczające sprzęt zarówno indywidualnie, jak i organizatorzy spływów obowiązani są zapewnić pozostałe warunki bezpieczeństwa takie jak: właściwe korzystanie ze sprzętu, zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i użytkowania sprzętu, ewentualnie wykupienie ubezpieczenia NW.

20.Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

21. Uczestnik spływu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w internecie w ramach relacji fotograficznej z przebiegu imprezy. Niniejsza zgoda dotyczy publikacji w celach wyłącznie niekomercyjnych.

22. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez firmę                PHU Awurm w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

23. Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków.

 

 
Copyright ©2007 by spływy kajakowe ŚWIAT Z INNEJ PERSPEKTYWY
Kreator Stron www